Основните задължения са определени в Кодекса на труда – Глава V – с което са задължителни за работодателите и за работниците. Освен това трябва да се спазват изискванията на стандартите за безопасност и Наредбитете на Чешкия институт по безопасност на труда и Комитета по безопасност.

    • ЧСН 05 0601 – Наредба забезопасност при заваряване
                      - характеристика на работите с повишен риск;
                      - Заповед за изпълнение на работи с повишен риск.

След приключване на монтажа вътрешните водопроводи трябва да бъдат проверени и изпитани под налягане – преди да бъдат включени към обществениата водопроводна мрежа или собствения водоизточник (виж ЧСН 73 6660). За извършения преглед и изпитанията се изготвя протокол в съответствие със съществуващите изисквания.

С изпитанието се проверява доброто окомплектоване, устойчивостта на вътрешно повишено налягане и водонепропускливостта на тръбопровода.

Преди пробата е необходимо всички участъци от вътрешния водопровод да се изплакнат с вода, която да се източи в най-ниската точка.

Изчисленията за пластмасовите тръбопроводи се извършват в съответствие с ЧСН 73 6655. За съответните изчисления в този стандарт са посочени различни максимални стойности за скоростта на течащата вода в тръбопроводите (в сравнение с металните тръби) и различен коефициент на триене със стените – за определяне на коефициента на намаляване на налягането при триенето. При изчисляването, проектирането и инсталирането на пластмасовите водопроводи на система FLASH CO. - INSTAPLAST има много различия в сравнение с класическия начин – със стоманени тръби. Затова препоръчваме преди проектирането да сте запознати с проблематиката на тръбопроводите от пластмаса.

Полипропиленовите тръбопроводи могат да бъдат използвани само за вода за противопожарни цели при спазване на следните условия:
        - тръбите могат да бъдат свободно прокарани през пространства, в които при пожар не са изложени на действието на температури, по-високи от 70°С;
        - в останалите случаи (в пространства, където има риск от пожар) тръбопроводът трябва да е в инсталационна шахта или канал с двукратно по- голяма устойчивост при пожар, отколкото се изисква за инсталационни шахти.

При изпълнението на противопожарната конструкция (разглобяема) пространството покрай тръбите трябва да бъде запълнени с материал с макс. степен за запаляемост С 1 (съгл. ЧСН 73 0862, съотв. ЧСН 73 0823; изолиращата конструкция трябва да бъде еднакво устойчива при пожар с общата конструкция, през която преминават тръбите; все пак не се изисква издръжливост, по- продължителна от 60 мин. Когато тръбите преминават през шахта с обем до 400см3 не се изискват допълнителни мерки.

   • Проектът за отоплителната система се изготвя съгласно действащите норми и изисквания. Спазват се правилата на топлотехниката, като се вземат предвид особеностите на пластмасовите тръбопроводи. При изчисленията се приема по-висок фактор на безопасност, с който се определя продължителността на живот, отколкото при топлата питейна вода – k = 2,5.
        • По принцип се използват тръби от категория за налягане PN 20, с максимална температура на водата за топление 80°С и макс. работно налягане 2,5 bar. Съоръжението за подгряване на водата за отопление трябва да има точно регулиране на температурата, да не се допуска прегряване на водата за отопление над допустимата максимална температура. Предвид дилатацията на пластмасовите тръбопроводи за разлика от металните тръбопроводи компенсирането трябва да се осигури съгласно разчетите в глава 8.
        • Разстоянието между подпорите на тръбите при дадения размер и температура трябва да се спазва, което позволява гъвкавост на тръбопровода и неговото обезвъздушаване.
        • Тръбите могат да се полагат в легла, подготвени в подовата настилка, или в стената, след като са надлежно изолирани.

Сертифицирани сме по ISO9001/14001

 

Последни новини

Prev Next
DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

Заваръчни апарати DYTRON - вече на нови по-добри цени!!!

Beta PPR

Beta PPR

Beta PPR - Иновационен материал за топла и студена вода   Предизвикателство Полимерните тръби от ППР статистически съполимер на полипро...

Абонирайте се за нашия бюлетин и ще получавате последните новите от сайт.